Panel III. Dyrektywy UE (EPOIK, ENISA) wskazują na sektor ICT jako priorytetowy w zakresie ochrony Infrastruktury Krytycznej. Regulacje prawne dotyczące ochrony Infrastruktury Krytycznej zostały umiejscowione w licznych aktach prawnych obejmujących różne dziedziny funkcjonowania państwa. Dopiero prawidłowe wypracowanie systemów wsparcia dla podmiotów uczestniczących w utrzymaniu Infrastruktury Krytycznej tworzy podstawy do stworzenia systemu skutecznych sankcji. W trakcie Panelu przedyskutujemy również czy przedsiębiorstwa są organizacyjnie oraz procesowo przygotowane już dziś do implementacji dyrektywy RODO? Jakie nakłady czynione są na rozwój zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi z sieci teleinformatycznych. Nowa fala aplikacji Internetu Rzeczy (IoT) wychodzi z fazy startowej i migruje do zastosowań w sieciach technologicznych, w których coraz silniejszym motorem napędowym staje się m.in. inteligentne oprogramowanie. Na każdym
z tych poziomów występuje problem kompatybilności i interoperacyjności, który tworzy kolejne zagrożenia.